De nordiske juristmøter er et møtested for meningsbrytninger blant nordiske jurister. Møtene, som arrangeres i en av de nordiske hovedstedene hvert tredje år, har en tradisjon som nå strekker seg over mer enn 140 år. Tradisjonen lever i beste velgående. Deltakerantallet på møtene har gjennom de senere tiår vært om lag 1000-1200.

Bakgrunnen for initiativet til at juristmøtene ble dannet i 1872, var ideen om faglig kontakt og diskusjon mellom nordiske dommere, rettsforskere, forvaltningsjurister og advokater. Emnene som behandles, spenner over hele det juridiske fagområdet. Diskusjonen og samværet med nordiske kolleger under møtene gir grunnlag for kunnskap og refleksjon om den nordiske – og etterhvert også europeiske – rettstradisjon og økende rettsenhet.

Møtene har i alle år hatt høy faglig standard. Fra historisk tid har foredrag og innlegg under møtene blitt trykket i bokform og dermed blitt en del av det alminnelige rettskildematerialet. Publikasjonene fra etterkrigstiden er digitalisert og tilgjengeliggjort her.

Møtene gir god anledning til å etablere nettverk gjennom faglig og sosialt samvær med nordiske jurister.

Neste gang arrangementet avholdes finner det sted i Reykjavik 20.-21. august 2020.