Hvordan sikrer rettssystemet våre kulturminner? Blir bevaringshensynet godt nok tilgodesett, eller går det for langt på bekostning av behov for å utnytte arealer og bygninger til nye formål? Har grunneiere krav på kompensasjon for bånd som bevaring av kulturminner legger på arealutnyttingen eller for merutgifter til vedlikehold av fredete bygninger og andre kulturminner?

« Tilbake til fagprogrammet