Kan det offentlige bli erstatningsansvarlig når det unnlater å gi generelle regler eller treffe enkeltvedtak, og det oppstår skade som kunne ha vært unngått om det offentlige hadde handlet? Kan det offentlige bli ansvarlig selv om unnlatelsen ikke strider mot noen menneskerettslig eller EU/EØS-rettslig forpliktelse?

« Tilbake til fagprogrammet