Stat og kommune inngår mange avtaler på linje med private og utøver eierrådighet over offentlig eiendom og eierandeler i selskaper. Skal dette bedømmes etter privatrettslige regler, som om det bare gjaldt private parter, eller kommer forvaltningsrettslige prinsipper til anvendelse i større eller mindre grad?

« Tilbake til fagprogrammet