Straffesaker kan bli komplekse og tidkrevende enten fordi saken i seg selv er kompleks, eller fordi den blir gjort kompleks, særlig gjennom omfattende bevisføring. Om det siste viser en enkel spørreundersøkelse gjennomført i Danmark, Finland, Sverige og Norge, basert på to fiktive straffesaker, betydelige ulikheter, særlig knyttet til det antall vitner som anses nødvendig og den tid som antas å gå med til hovedforhandlingen. Har bevisføringen et rimelig omfang, eller er den mer omfattende enn det trengs for å belyse skyld- og straffespørsmålet?

« Tilbake til fagprogrammet